| Wyświetleń:482
zoomiconwww.simplafaktor.pl

www.simplafaktor.pl

SimplaFaktor to nowoczesne narzędzie, które zostało przygotowane przez fachowców z notyfikowanego laboratorium, którzy na co dzień posługują się normami oraz przepisami dotyczącymi okien i drzwi zewnętrznych. To jedyna na rynku platforma opracowana po to, aby wspomagać pracę producentów okien i ich dystrybutorów. 

SimplaFaktor to internetowa platforma działająca online, do której dostęp mają użytkownicy po zalogowaniu się na swoje konto.

Narzędzia dostępne w SimplaFaktor:

» dla producenta: kalkulator do obliczania przenikalności cieplnej okien;

» dla producenta: kalkulator do obliczania izolacyjności akustycznej okien, z uwzględnieniem korekty na montaż, okien z nawiewnikami;

Reklama

» dla producenta i dystrybutora: generator zestawień obliczeń przenikalności cieplnej i izolacyjności akustycznej dla wielu pozycji zapisane do jednego dokumentu,

» dla producenta oraz dystrybutora generator: Deklaracji Właściwości Użytkowych zapewniający zgodność z przepisami i zasadami przenoszenia wyników wg normy wyrobu,

» dla producenta: elektroniczny formularz do Zakładowej Kontroli Produkcji.

Kalkulator do obliczania przenikalności cieplnej okien – jak to działa

Do tej pory, aby producent mógł wykonać obliczenia przenikalności cieplnej okna, musiał zlecić wykonanie takich obliczeń do laboratorium notyfikowanego. Do obliczania współczynnika Uw potrzebne są dane wejściowe takie jak: współczynniki Uf przenikalności ciepłej ramy dla złożeń występujących w oknie, liniowe współczynniki Ψ przenikalności cieplnej dla międzyszybowych ramek dystansowych, współczynniki Ug przenikalności cieplnej szyb zespolonych.

Największym problemem w wyliczeniach współczynnika Uw jest zbyta mała ilość danych wejściowych lub ich nieprawidłowe zastosowanie. Bardzo częstym i powszechnym błędem jest zastosowanie tylko i wyłącznie współczynnika Uf wyliczonego dla złożenia ościeżnica-skrzydło i zastosowanie go jako jednej uniwersalnej wartości np. w oknie wieloskrzydłowym dla innych pozostałych złożeń. Inną powszechną nieprawidłowością jest wykorzystanie współczynnika Uf wyliczonego np. dla przekroju z szybą 48 mm i użycie go obliczeń współczynnika Uw dla okna z szybą 24 mm. Wykorzystanie liniowego współczynnika Ψ dla ramki międzyszybowej o ulepszonych właściwościach cieplnych z szybą np. bezpieczną lub o różnych grubościach tafli szkła i nie zastosowanie odpowiedniej korekty zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-2. Czy też obliczenie współczynnika Uw dla okna jednoskrzydłowego i deklarowanie tej wartości na pozostałe inne typy okien, np. na okna dwuskrzydłowe itp.

Deklarowanie niepoprawnie wyliczonych współczynników Uw to wprowadzanie klienta w błąd, które jest surowo karane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Prawidłowo i świadomie wykonać poprawne obliczenia współczynnika Uw można korzystając właśnie z platformy SimplFaktor.pl. Kalkulator do obliczania współczynnika Uw został opracowany  i zwalidowany przez pracowników Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej. Algorytmy wykorzystywane w obliczeniach działają zgodnie z odpowiednimi normami i uwzględniają wszystkie jej aspekty i korekty, które powinny być zastosowane w odpowiednich sytuacjach.

Źródła danych wejściowych wykorzystane w SimplFaktor do obliczania współczynników Uw:

» współczynniki Ug, dane źródłowe od producentów szyb zespolonych;

» współczynniki Ψ, dane źródłowe norma PN-EN ISO 10077-1 i PN-EN ISO 10077-2 oraz baza Bundesverband Flachglas;

» współczynniki Uf, dane źródłowe od producenta okien lub systemodawcy pod warunkiem, że zostały obliczone w laboratoriach notyfikowanych i będą przydatne do obliczania współczynnika Uw dla różnych typów okien z różnymi grubościami i budowami szyb zespolonych.

Co jeśli producent nie dysponuje odpowiednią ilością i odpowiednimi współczynnikami Uf przenikalności cieplnej ram? W takiej sytuacji Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej wykona takie obliczenia nieodpłatnie i uzupełni bazę danych wejściowych dla konkretnego użytkownika.

Korzyści

Kalkulator jest bardzo intuicyjny i szybki w swoim działaniu. Obliczenie współczynnika Uw dla średnio doświadczonego użytkownika zajmuje około 20 sekund. Ponieważ jest to platforma działające online, dostęp do niej jest możliwy za pomocą komputera, tabletu lub smartfonu.

Oznacza to, że w każdej niemal sytuacji można wykonać niezbędne obliczenia:

» w biurze przy ofertowaniu,

» na produkcji w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji,

» na budowie lub u klienta celem sprawdzenia oczekiwań inwestora i wymogów zawartych w przepisach,

» przy sporządzaniu Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Wyniki obliczeń zapisywane są w bazie użytkownika i dostępne zawsze w formie raportów elektronicznych do wygenerowania jako dokument .pdf:

» raport w wersji krótkiej zawierający podstawowe informacje dotyczące wykonanych obliczeń,

» raport w wersji pełnej zawierający wszystkie potrzebne informacje wymagane przez normę PN-EN ISO 10077-1.

Dla uwiarygodnienia wykonanych obliczeń przez użytkownika raport pełny dostępny jest również w wersji do autoryzacji przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej. Kopia raportu wysyłana jest automatycznie przez platformę do laboratorium, raport zostaje tam sprawdzony oraz podpisany elektronicznie przez kierownika laboratorium oraz odesłany z powrotem do użytkownika.

Przydatne linki:

Wypróbuj za darmo: https://simplafaktor.pl

Dla klientów Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej pakiet SIMPLA gratis, szczegóły: https://simplafaktor.pl/cennik/

Wykorzystane dokumenty źródłowe:

» Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 (wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

» PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi -- Terminologia

» ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

» PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne.

» PN-EN ISO 10077-2:2017-10 -- Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram.

» PN-EN ISO 10077-1:2017-10 -- Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne.

» ift Guideline WA-08/3 – Thermally improved spacer Part 1.


Mobilne Laboratorium Techniki
Budowlanej sp. z o.o.

58-306 Wałbrzych
Wrocławska 142 B
tel. 696 050 073
tel. 74 840 14 63

Strona używa Cookies. Więcej w Polityce Prywatności.