| Wyświetleń:2212
zoomiconProfiLine

fot. ProfiLine

Najczęstszymi miejscami przeznaczenia drzwi przeciwpożarowych są budynki użyteczności publicznej (kina, teatry, szkoły, galerie handlowe itp.), budynki mieszkalne wielorodzinne oraz zamieszkania zbiorowego (np. hotele). Coraz częstsze zastosowanie mają drzwi przeciwpożarowe z przeszkleniami, które dodatkowo oświetlają pomieszczenia oraz umożliwiają dostrzeganie przestrzeni znajdującej się za nimi. O tym, co warto wiedzieć w kontekście drzwi ppoż., opowiadają eksperci z firmy ProfiLine.


Jakie są wymagania?


Zadaniem drzwi przeciwpożarowych jest zapewnienie bezpieczeństwa ewakuującym się użytkownikom w trakcie pożaru oraz zapewnienie efektywnej bariery dla ognia, dymu, wysokiej temperatury – w związku z czym powinny posiadać odpowiednią klasę odporności ogniowej oraz związanymi z nią izolacyjność i szczelność ogniową, a także klasę dymoszczelności. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie reguluje m.in. wymagane klasy odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych oraz podaje wymagania do tych konstrukcji. Wymagania te zależą od:

» klasy odporności ogniowej pionowych komponentów oddzielenia pożarowego, w których drzwi zamontowano;
» klasy odporności pożarowej budynku
» miejsca zainstalowania drzwi: bezpośrednio w przegrodzie; w przedsionku przeciwpożarowym

Czy wiesz że: Oznaczenie drzwi symbolem E dotyczy tylko konstrukcji spełniających kryterium szczelności ogniowej, natomiast EI dotyczy drzwi spełniających kryterium szczelności ogniowej (E) oraz izolacyjności ogniowej (I)?

Szkło instalowane w drzwiach


W ostatnich latach nowoczesne techniki produkcji szkła umożliwiły uzyskanie wyrobów o wysokiej wytrzymałości mechanicznej na działania czynników zewnętrznych, w tym również odporności ogniowej. W przypadku szkła wielowarstwowego jest ono w stanie osiągnąć odporność ogniową nawet do 120 minut. Tego typu szkło jest odporne również na oddziaływanie większości substancji chemicznych, umożliwiając tym samym powszechne stosowanie w ochronie przeciwogniowej budynków. 

Norma PN-EN 14600:2005 określa wymagania, jakie powinno spełniać szkło instalowane w drzwiach przeciwpożarowych. Nie mniej jednak zawiera również reguły dotyczące ewentualnych zmian w oszkleniu drzwi przeciwpożarowych odnoszących się do zastosowania alternatywnych w stosunku do tych poddanych badaniom ogniowym. Norma dopuszcza wprowadzanie zmian, lecz pod rygorem spełniania wymogów normy PN-EN 1634-1:2002 Badanie odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych – Część 1: Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe. Informuje, że dopuszczalne są zmiany wprowadzane automatycznie bez potrzeby zlecenia przez producenta dodatkowych obliczeń, opinii lub akceptacji pod warunkiem dochowania odpowiednich warunków:

» zakaz zmiany rodzaju szkła i sposobu osadzenia
» zakaz zmiany rodzaju i liczby łączników na metr obwodu
» zakaz redukcji odległości pomiędzy krawędziami przeszklenia i obwodem skrzydła drzwiowego lub odległości między otworami przeszklonymi. 

Wprowadzenie drzwi przeciwpożarowych do obrotu 


Po spełnieniu wcześniej wspomnianych wymogów obowiązujących norm (od grudnia 2016 r. drzwi przeciwpożarowe, w tym także przeszklone, są objęte zharmonizowaną normą wyrobu PN-EN 16034:2014-11) i mogą być wprowadzane do obrotu z oznakowaniem CE po przeprowadzeniu odpowiednich czynności. Zagadnienia te powinny być zgodne z rozporządzeniem Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. przyjmującego dostosowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych – uchylając tym samym dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

Należy jednak pamiętać, że drzwi przeciwpożarowe wymagają zgodności ze stosowną do przewidywanego miejsca zastosowania normą wyrobu drzwi standardowych. W przypadku drzwi zewnętrznych jest to norma PN-EN 14351-1+A1:2010, zaś drzwi wewnętrznych, obecnie w trakcie opracowania norma prPN-EN 14351-2 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 2: Drzwi wewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Wyrób nie objęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może być wprowadzony do obrotu na rynku krajowym po oznakowaniu znakiem budowlanym B. Umieszcza się go na wyrobie, dla którego sporządzono krajową deklarację właściwości użytkowych. Reklama

Strona używa Cookies. Więcej w Polityce Prywatności.